הרה״ח ר׳ יצחק פרוס שי׳, הוא חבר הועד לכתיבת ספר תורה הכללי ומנהל אגף ארה״ב. לפני שנים רבות, בשנות המ״מים המוקדמות, בתשובה למכתב בנושא אחר לגמרי, כתב לו הרבי באתערותא דלעילא: ״יעשה בפרט בהענין שהזמן גרמא – בהשתדלות נפשית ואינה פוסקת שכאו״כ מאחבנ״י שליט״א, יכלול עצמו בכלל ישראל ובאופן אמיתי ונצחי״.

מאז אותו מכתב העיסוק ברישום יהודים לס״ת הכלליים הפך להיות חלק משגרת חייו בנוסף לעבודתו החינוכית.